میگن چند تاجوون رسیدن خدمت علامه حسن زاده عاملی؛گفتند آقا نصیحتی بفرمایین تا استفاده کنیم؛

علامه فرمودند : سعی کنید با نامحرم رابطه نداشته باشید چه زن و چه مرد!!!!

گفتند :مگر مرد هم برای مرد نامحرم میشه؟علامه فرمودند:

هرکس با خدا ارتباط ندارد نامحرم است...