بـــــــِ   نــــامـــِ   خــدا بقیشو بعد می نویسم